Wyciąg z Regulaminu Stowarzyszenia "POL.ON"

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez niedochodowe:
 1. Promowanie działań związanych z motoryzacją osób niepełnosprawnych.
 2. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz idei społecznie użytecznych.
 3. Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z potrzebami osób niepełnosprawnych.
 4. Współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi.
 5. Organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów i warsztatów w zakresie motoryzacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 6. Integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych.
 7. Organizowanie wolontariatu w zakresie niezbędnym do realizacji celu Stowarzyszenia.
 8. Prowadzenie specjalistycznych konsultacji dotyczących motoryzacji osób niepełnosprawnych, w szczególności: nauki jazdy, zakupu pojazdu i jego adaptacji oraz psychologii transportu.
 9. Organizowanie i współdziałanie w badaniach naukowych .
 10. Wydawanie publikacji, ulotek informacyjnych oraz publikacji dotyczących likwidacji barier w mobilności osób niepełnosprawnych.
 11.  Ochronę i promocje zdrowia.
 12. Rozpowszechnianie wiedzy na temat Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 13. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 14. Pomoc ofiarom wypadków drogowych.
 15. Pomoc osobom powracającym do kierowania pojazdami po różnych zdarzeniach losowych.
 16. Upowszechnianie i ochronę praw kierowców niepełnosprawnych.
 17. Wspieranie i rozpowszechnianie wiedzy na temat motoryzacji osób niepełnosprawnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz